Sådan arbejder vi

Som engageret ejer af LEO Pharma og som en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med betydelige filantropiske aktiviteter og investeringer, sætter LEO Fondet aftryk på samfundet.

Vi har derfor en særlig forpligtigelse til at leve op til både omverdenens og egne krav om integritet og transparens i alle vores aktiviteter.

Vi følger de danske anbefalinger for god fondsledelse og har derudover en række etiske retningslinjer, principper for skatteforhold, principper for habilitet og interessekonflikter mv.

Vores fundats sætter rammerne

LEO Fondet er en dansk erhvervsdrivende fond, der arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de, der indgår i Fondets fundats.

Fundatsen repræsenterer essensen af stifter Knud Abildgaards vilje. Han var ejer af LEO Pharma og direktør indtil sin død i 1986.

Fundatsen beskriver Fondets overordnede formål og ledelsesprincipper.

I følge fundatsen er det Fondets primære formål at sikre videreførelsen af LEO Pharma. Fundatsen forpligter LEO Fondet til at bevare det kontrollerende ejerskab af virksomheden.

Foruden det engagerede ejerskab af LEO Pharma kan Fondet støtte forskning inden for medicin, kemi og/eller farmaci.

God fondsledelse

Fondet er underlagt lov om erhvervsdrivende fonde og Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med Fondet.

Fondet er desuden omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse. Vi bakker fuldt ud op om anbefalingerne.

LEO Fondets Code of Conduct

I LEO Fondet forventer vi, at medarbejdere og samarbejdspartnere altid opretholder høje etiske standarder samt sikrer overholdelse af gældende love og regler. 

Med LEO Fondets Code of Conduct har vi defineret 10 principper, som sætter retningen for den adfærd, vi ønsker at fremme i LEO Fondet og hos vores samarbejdspartnere. Principperne bygger på vores værdier; integritet, dedikation og ambition og afspejler vores fokus på at være en ansvarlig aktør, der arbejder for at skabe bæredygtig værdi for mennesker og samfund. 

Habilitet og interesse-konflikter

LEO Fondet har vedtaget en række regler og principper om habilitet og interessekonflikter i forbindelse med behandling af ansøgninger hos Fondet.

Reglerne gælder for LEO Fondets medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og komitémedlemmer.

Diversitet, lighed og inklusion

Vores politik for diversitet, lighed og inklusion er forankret i vores værdier; integritet, dedikation og ambition, og er et supplement til vores adfærdskodeks.

Du kan finde vores politik for diversitet, lighed og inklusion og læse mere om vores tilgang på vores engelske hjemmeside.

Vores bidrag til bæredygtig udvikling

Vores tilgang til bæredygtighed har afsæt i vores formål: at bane vejen for at kurere hudsygdomme. Vi ønsker forbedre livet for de millioner af mennesker, der lever med hudsygdomme verden over, og det er her, hvor vi som fond – særligt gennem vores filantropiske aktiviteter og gennem engageret ejerskab – har mulighed for at gøre en positiv forskel for mennesker og samfund.

Udover at forbedre livet for mennesker med hudsygdomme, ønsker vi at bidrage til bæredygtig udvikling ved aktivt at tage ansvar for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG).

 

Vi er en lille organisation, der efterlader begrænset aftryk i sig selv, men vi er bevidste, om den indflydelse vi har som ejer, som filantrop og som investor. Vi ønsker at gå forrest og stille tydelige forventninger til retningen for den adfærd, vi vil fremme i LEO Fondet og hos vores samarbejdspartnere.

Læs mere om vores tilgang til bæredygtighed på vores engelske hjemmeside.

Ansvarlig skattepraksis

Vores skatteprincipper

Det er vigtigt for os at være en transparent og ansvarlig aktør i alt, hvad vi gør. Det gælder også i forhold til, hvordan vi håndterer vores skatteforhold.

Derfor har vi udviklet et sæt skatteprincipper, der gælder for LEO Fondet og vores datterselskaber inklusive vores investeringsselskab LEO Holding samt LEO Pharma.

Skatteprincipperne er godkendt af vores bestyrelse og gennemgås årligt.

Fælles skattekodeks

Vi har tilsluttet os det fælles skattekodeks for ansvarlig skatteadfærd, som er etableret af en række danske pensionskasser.

Skattekodekset indeholder en række principper og anbefalinger for unoterede investeringer med det formål at sikre effektive og holdbare investeringer set fra et skatteperspektiv.

Dansk skattelovgivning

Fonde er skattepligtige efter de samme regler og skattesatser som danske aktie- og anpartsselskaber. Reglerne for beskatning findes i Fondsbeskatningsloven, der også indeholder særlige regler for fonde.

En fond, som foretager en almennyttig uddeling, har fradrag i sin skattepligtige indkomst for uddelingen. Fonde, der uddeler hele deres overskud til almennyttige formål, betaler således som udgangspunkt ikke skat, men uddeler pengene i stedet for.

Herudover har fondene et konsolideringsfradrag på 4 %, når en fond uddeler til almennyttige formål. Fradraget har til formål at bevare fondskapitalens købekraft og modvirke, at denne ellers med tiden vil blive udhulet af prisudvikling og inflation.

Kommunikation og Public Affairs

Som engageret ejer af LEO Pharma og som en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med betydelige filantropiske aktiviteter og investeringer, har vi en særlig forpligtelse til at agere med en høj grad af transparens og integritet.

Med vores kommunikationsindsats arbejder vi for at sikre transparens og åbenhed om aktiviteter og at skabe en klar profil af Fondet blandt interessenter.

Impact og evaluering

Hos LEO Fondet lægger vi vægt på, at vi kan demonstrere effekten og værdien af vores arbejde og den forskning, vi støtter – og at bevillinger gives på en måde, som sikrer størst mulig gavn for forskningsmiljøer og for samfundet.

Derfor beder vi årligt alle bevillingshavere om at rapportere på deres forskning og projekter. Rapportering foregår gennem to webbaserede værktøjer, Researchfish og Foundgood, som bruges til at indsamle data, vurdere effekterne af vores støtte og facilitere dialog med bevillingshavere.

Som led i vores løbende strategiske arbejde, har vi fokus på at udvikle nye tilgange til at måle effekten af Fondets overordnede mål og konkrete virkemidler.

Strategi, evaluering og feedback

Feedback fra relevante interessenter og evaluering af eksempelvis konkrete virkemidler og initiativer er afgørende for vores arbejde for at skabe bæredygtig værdi for mennesker og samfund.

Vores uddelingsstrategi baserer sig på input fra og interviews med en bred kreds af interessenter – forskere, universitetsledelser, andre fonde m.fl. og vi gennemfører løbende evalueringer af virkemidler og uddelingsinitiativer.

Vores overordnede strategi bygger ligeledes på input fra og interviews med en lang række interessenter fra fx andre fonde, hudforskningsøkosystemet, eksperter fra fondslandskabet, LEO Pharma m.fl.

To symposier modtager de første Research Networking Grants

Læs artikel

Nye børnebøger formidler store danske videnskabsfolks liv og opdagelser

Læs artikel

To symposier modtager de første Research Networking Grants

Læs artikel

Nye børnebøger formidler store danske videnskabsfolks liv og opdagelser

Læs artikel

Amerikansk hudforsker modtager den prestigefulde LEO Fondet pris

Læs artikel

LEO Fondet byder ny kommunikationsrådgiver og redaktør velkommen

Læs artikel

Vil du være med til at udvikle og styrke LEO Fondets filantropiske aktiviteter?

Læs artikel