Sådan arbejder vi

Som engageret ejer af LEO Pharma og som en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med betydelige filantropiske aktiviteter og investeringer, sætter LEO Fondet aftryk på samfundet.

Vi har derfor en særlig forpligtigelse til at leve op til både omverdenens og egne krav om integritet og transparens i alle vores aktiviteter.

Vi følger de danske anbefalinger for god fondsledelse og har derudover en række etiske retningslinjer, principper for skatteforhold, principper for habilitet og interessekonflikter mv.

Vores fundats sætter rammerne

LEO Fondet er en dansk erhvervsdrivende fond, der arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de, der indgår i Fondets fundats.

Fundatsen repræsenterer essensen af stifter Knud Abildgaards vilje. Han var ejer af LEO Pharma og direktør indtil sin død i 1986.

Fundatsen beskriver Fondets overordnede formål og ledelsesprincipper.

I følge fundatsen er det Fondets primære formål at sikre videreførelsen af LEO Pharma. Fundatsen forpligter LEO Fondet til at bevare det kontrollerende ejerskab af virksomheden.

Foruden det engagerede ejerskab af LEO Pharma kan Fondet støtte forskning inden for medicin, kemi og/eller farmaci.

God fondsledelse

Fondet er underlagt lov om erhvervsdrivende fonde og Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med Fondet.

Fondet er desuden omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse. Vi bakker fuldt ud op om anbefalingerne.

Habilitet og interesse-konflikter

LEO Fondet har vedtaget en række regler og principper om habilitet og interessekonflikter i forbindelse med behandling af ansøgninger hos Fondet.

Reglerne gælder for LEO Fondets medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og komitémedlemmer.

Samfundsansvar

Vi arbejder for at skabe bæredygtig værdi for mennesker og samfund gennem engageret ejerskab, filantropi og investeringer og baserer vores arbejde og tilgang til samfundsansvar på et stærkt værdisæt. At være en ansvarlig og transparent aktør er kerneelementer for os.

Ansvarlige investeringer og ESG

Som en del af vores arbejde med samfundsansvar har vi vedtaget en politik for ansvarlige investeringer med afsæt i ESG-forhold (Environment, Social, Governance). Politikken baserer sig på FN Global Compacts ti principper for samfundsansvar og bæredygtighed inden for bl.a. menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.

FN’s 17 Verdensmål

Der er en umiddelbar sammenhæng mellem fondets formål og filantropiske aktiviteter og FN’s Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel. Dog spiller Fondet primært en rolle i at nå Verdensmålene gennem LEO Pharmas forretningsaktiviteter.

LEO Pharma har forpligtet sig til at drive forretning på en måde, der bidrager til at nå FN’s Verdensmål og støtter den globale aftale om at adressere samfundets største udfordringer frem mod 2030.

Ansvarlig skattepraksis

Vores skatteprincipper

Det er vigtigt for os at være en transparent og ansvarlig aktør i alt, hvad vi gør. Det gælder også i forhold til, hvordan vi håndterer vores skatteforhold.

Derfor har vi udviklet et sæt skatteprincipper, der gælder for LEO Fondet og vores datterselskaber inklusive vores investeringsselskab LEO Holding samt LEO Pharma.

Skatteprincipperne er godkendt af vores bestyrelse og gennemgås årligt.

Fælles skattekodeks

Vi har tilsluttet os det fælles skattekodeks for ansvarlig skatteadfærd, som er etableret af en række danske pensionskasser.

Skattekodekset indeholder en række principper og anbefalinger for unoterede investeringer med det formål at sikre effektive og holdbare investeringer set fra et skatteperspektiv.

Dansk skattelovgivning

Fonde er skattepligtige efter de samme regler og skattesatser som danske aktie- og anpartsselskaber. Reglerne for beskatning findes i Fondsbeskatningsloven, der også indeholder særlige regler for fonde.

En fond, som foretager en almennyttig uddeling, har fradrag i sin skattepligtige indkomst for uddelingen. Fonde, der uddeler hele deres overskud til almennyttige formål, betaler således som udgangspunkt ikke skat, men uddeler pengene i stedet for.

Herudover har fondene et konsolideringsfradrag på 4 %, når en fond uddeler til almennyttige formål. Fradraget har til formål at bevare fondskapitalens købekraft og modvirke, at denne ellers med tiden vil blive udhulet af prisudvikling og inflation.

Code of Conduct

LEO Fondet drives i lighed med resten af LEO-gruppen i overensstemmelse med vores fælles adfærdskodeks – LEO Code of Conduct.

LEO Code of Conduct sikrer en konsekvent og ensartet tilgang til de etiske og compliance-relaterede spørgsmål, der opstår i vores daglige arbejde.

Integritet og gennemsigtighed er en grundlæggende forudsætning for alle vores aktiviteter, og vi mener, det er afgørende for vores langsigtede succes, at vi kan opretholde høje standarder.

Alle LEO Fondets medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er forpligtede til at overholde LEO Code of Conduct.

Kommunikation og Public Affairs

Som engageret ejer af LEO Pharma og som en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med betydelige filantropiske aktiviteter og investeringer, har vi en særlig forpligtelse til at agere med en høj grad af transparens og integritet.

Med vores kommunikationsindsats arbejder vi for at sikre transparens og åbenhed om aktiviteter og at skabe en klar profil af Fondet blandt interessenter.

Ni forskere modtager DKK 26 millioner til at styrke forståelsen og behandlingen af hudsygdomme

Læs artikel

Prisvinder sætter fokus på immunforsvarets rolle for udvikling af hudkræft

Læs artikel