Investeringer

Ud over at eje LEO Pharma har LEO Fondet finansielle aktiver for ca. 14,5 mia. kr.

Det primære formål med forvaltningen af de finansielle aktiver er at sikre løbende økonomisk kapacitet til at understøtte LEO Pharmas langsigtede videreførelse og strategiske udvikling samt sikre midler til LEO Fondets filantropiske aktiviteter. I overensstemmelse med disse mål søger vi at skabe det bedst mulige afkast og samtidig have en fornuftig og velafbalanceret risikoprofil.

Vores investeringer er fordelt på forskellige aktivklasser med primært fokus på likvide aktiver som f.eks. børsnoterede aktier, statsobligationer, særligt dækkede obligationer og kreditter. En mindre del af porteføljen kan desuden omfatte mere illikvide alternative investeringer som strukturerede kreditter, unoterede aktier, infrastruktur eller fast ejendom.

Alle Fondets finansielle aktiver ejes af det helejede datterselskab LEO Holding, hvor et lille team af meget erfarne investeringseksperter arbejder på at skabe værdi gennem top-down aktivallokering og ved at udvælge forvaltere og alternative investeringskomponenter. Alle aktiver forvaltes i øjeblikket eksternt af professionelle formueforvaltere.

I LEO Fondet ønsker vi at handle ansvarligt på tværs af alle vores aktiviteter og har derfor vedtaget en ESG politik (Environment, Social and Governance – på dansk miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) for vores investeringsaktiviteter. Politikken er baseret på overholdelse af FN Global Compacts ti principper, der danner grundlag for samfundsansvarlig adfærd, som understøtter langsigtet bæredygtighed og succes.

Vores investeringer administreres af eksterne investeringsforvaltere, og vi arbejder derfor aktivt sammen med disse for at sikre, at politikken overholdes. Vores investeringsteam vurderer investeringsforvalternes ESG setup som et fast led i investeringsprocessen, og forvalterne skal årligt rapportere om relevante ESG forhold herunder frasolgte investeringer, dialoger med virksomheder og korrigerende handlinger iværksat af forvalterne.